Privacy policy

We process your personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC on the protection of personal data), the so-called GDPR, as well as in accordance with other legislation.

With these documents, we would like to inform you about what personal data we process, for what purpose and to provide you with further information related to the processing of your personal data.

 

Administrator identification

The personal data administrator is the company Skills, ID: 25195337 with its registered office at Durychova 101/66, Prague 4, 14200, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section. C insert 50043 (hereinafter referred to as the “Administrator”).

Regarding the interest of the request with the processing of personal data, the administrator contact the phone number 241719208, via e-mail to the address: info@skills.cz, or to the post office for delivery Durychova 101/66, Prague 4, 14200.

Scope, purpose and legal title of personal data processing

Your personal data is always processed only on the basis of the purpose and legal titles expected by law. If you are interested in processing a legal or legal title, we do not process your personal data.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

Your personal information is processed to the extent that it was provided in connection with the ordering of the products and / or services of the administrator, respectively. in negotiations on the conclusion of contracts with the trustee, and in connection with the concluded contract.

In particular, we process your personal data:

name and surname / name of the client

telephone number

by email

billing information

to sign:

A. satisfaction in connection with ordering and execution of services
b. arranging contracts and providing services between you and the administrator (eg, delivery of ordered goods, sending information about the time and location of a live course or webinar, etc.).
C. answering a question by sending inquiries using contact forms aimed at product satisfaction or evaluation, ie contracting with the administrator
d. sending business offers, information, and news on a similar topic where you are a customer of the manager
E. recover our claims to process data for this purpose.


If you are interested in learning more about the purpose of processing your personal data that is available from your database, please contact us at the contact details above

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i pro splnění dalších našich povinností dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však vždy po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dle písm. c) na základě opatření před uzavřením smlouvy, jsou zpracovávány pouze po dobu, než Vám bude dotaz zodpovězen. 

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dle písm. d) na základě oprávněného zájmu, jsou zpracovávány po dobu 2 let od uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dle písm. e) na základě oprávněného zájmu, jsou zpracovávány po dobu 2 let od uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dle písm. f) na základě souhlasu, jsou zpracovávány po dobu 2 let, případně do doby odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dle písm. g) na základě souhlasu, jsou zpracovávány po dobu 2 let, případně do doby, než nám odvoláte souhlas, nebo do doby, než se případně stanete našim zákazníkem.

V souladu se zásadou minimalizace zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, dále příslušné osobní údaje nezpracováváme.

Komu Vaše osobní údaje předáváme? 

Zásadně nesdílíme Vaše osobní údaje s jinými správci osobních údajů, ledaže byste nám k tomu udělili souhlas. 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci (osoby zajišťující konzultační činnosti), kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů, a vyžadují-li to právní předpisy, tak také orgánům veřejné moci.

Dále pak pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací poskytovatelů, kteří se na dané zpracování specializují, jsou to následující subjekty:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství

 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových úložišť CRM Hubspot

 • poskytovatelé právních služeb, advokáti

 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty

 • provozovatelé sociálních sítí

  • Facebook (prohlášení o ochraně OÚ naleznete na www.facebook.com/policy.php) 

  • Google (prohlášení o ochraně OÚ naleznete na policies.google.com/privacy) 

  • LinkedIn (prohlášení o ochraně OÚ naleznete na linkedin.com/legal/privacy-policy)

  • Twitter (prohlášení o ochraně OÚ naleznete na twitter.com/privacy)

Správce Vás ujišťuje, že nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

Práva subjektů údajů

Ohledně svých osobních údajů máte tato práva:

 1. Přístup k osobním údajům

Máte kdykoliv právo získat od nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tak činíme, máte právo na přístup k informacím o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na to, abychom Vám poskytli kopii osobních údajů.

 1. Oprava osobních údajů

Pokud dojde ke změně ve Vašich osobních údajích nebo se pouze domníváte, že údaje nejsou přesné či aktuální, neváhejte se na nás obrátit. Je v našem zájmu zpracovávat pouze aktuální a přesné údaje. 

 1. Výmaz osobních údajů

Máte právo na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud

 • již tyto osobní údaje nepotřebujeme pro vymezené účely

 • jsme Vaše údaje zpracovávali protiprávně, tj. zejména bez právního titulu

 • tím má být splněna zákonná povinnost, která se na nás vztahuje 

 • odvoláte souhlas a tyto údaje byly zpracovány výhradně na základě souhlasu a neexistuje žádný jiný právní titul zpracování těchto údajů

 • vznesete námitku proti zpracování a ta bude vyhodnocena jako oprávněná.

Dbáme na to, abychom zpracovávali pouze ty údaje, které potřebujeme. Tedy výmaz nepotřebných osobních údajů provádíme i samy, automaticky.

Existují však případy, kdy Vaše osobní údaje nemůžeme smazat, a to i přes Vaši žádost. Je tomu tak v případě, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace

 • splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu

 • účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely 

 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 1. Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení, pokud:

 • se domníváte, že osobní údaje nejsou přesné

 • je podle Vás zpracování osobních údajů protiprávní, ale nepřejete si jejich výmaz

 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme pro dané účely

 • jste vznesli námitku proti zpracování a my námitku analyzujeme a ověřujeme.

 1. Přenositelnost

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abychom Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme automatizované, poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje poskytneme Vám nebo přímo jinému správci, pokud bude schopen takové údaje přijmout. 

 1. Námitka proti zpracování 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a vy se domníváte, že náš oprávněný zájem na tomto zpracování není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek následně posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. 

 1. Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ke všem nebo jen některým účelům zpracování. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl souhlas odvolán.

 1. Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde a jak můžete svá práva uplatnit? 

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:

 1. emailem na adrese info@skills.cz se zaručeným elektronickým podpisem

 2. prostřednictvím pošty na adrese Praha 411, Durychova 972/72 …s úředně ověřeným podpisem

Své podání prosíme vždy viditelně označte znakem „GDPR“.

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Důsledky uplatnění Vašich práv se liší dle toho, jaká práva uplatňujete a čeho se domáháte. 

 • Vaše údaje Vám zpřístupníme,

 • změníme či upřesníme na Vaši žádost Vaše osobní údaje, 

 • Vaše údaje vymažeme, neuplatní-li se některá z výjimek, 

 • omezíme zpracování Vašich údajů ve stanoveném rozsahu, 

 • poskytneme Vám Vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

 • ukončíme zpracování na základě Vaší oprávněné námitky apod.

Zpracování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, neexistuje tedy povinnost správci údaje poskytnout, vyjma OÚ, které jsou následně požadavkem zákona. Správce plně respektuje, pokud mu z jakéhokoli důvodu odmítnete informace poskytnout. V takovém případě však zpravidla nebude možné uzavření a následné plnění vzájemného smluvního vztahu.

Automatizované rozhodování, vč. profilování

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. 

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

 

Chranimdata s.r.o.
Office Park Nové Dvory,
Durychova 101/66
142 00 Praha 4
Chranimdata s.r.o. Office Park Nové Dvory, Durychova 101/66 142 00 Praha 4

Quick contact

+420 602 375 385
info@chranimdata.com